Չիպֆիքս համակարգ HBC
Ապրանքի կոդ։ HBC1100
730000 ֏

Քարտի առկայության դեպքում Դուք կուտակում եք 36500 ֏

Ավելացնել զամբյուղ

âÇ÷üÇùëÁ HBC ѳٳϳñ·Çó ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¨ ³ñ³· áõ ¿Å³Ý ï³ñµ»ñ³Ï ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ íñ³ÛÇó ù³ñ³µ»ÏáñÝ»ñÇ Ñ»ïù»ñÁ ¨ Ý»ñϳͳÍÏáõÛÃÇ Ù³Ýñ íݳëí³ÍùÝ»ñÁ, ïñáñí³ÍùÝ»ñÝ áõ ù»ñÍí³ÍùÝ»ñÁ í»ñ³Ýáñá·»Éáõ ѳٳñ: âÇ÷üÇùëÁ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ËáñÁ ÉóáÝٳٵ, ³ñ³· ÷³ÛÉáí ¨ ³ñ³· ãáñ³óٳٵ í»ñ³Ýáñá·áõÙ ¨ ÷³ÛÉ»óáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ ñáå»áõÙ: гٳϳñ·Á Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë í»ñ³Ýáñá·»É ³í»ÉÇ ËáñÁ ù³ñ³µ»Ïáñ³ÛÇÝ íݳëí³ÍùÝ»ñÁª ѳëÝ»Éáí ÉóáÝÙ³Ý ó³ÝϳÉÇ ³ëïÇ׳ÝÇ ¨ ¹³ñÓÝ»Éáí í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ ³ãùÇ Ñ³Ù³ñ ·ñ»Ã» ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ:

Նմանատիպ ապրանքներ


Նորույթներ


530000 ֏
Բարձր ճնշման պոմպեր, շարժիչներ և հարակից դետալներ Բարձր ճնշման պոմպեր, շարժիչներ

Մացոնի պոմպ և շարժիչ 10լ 150 բար

300 ֏
Բուրավետիչ նյութեր "Արեոն" X

Areon Miami Beach XV11

1100 ֏
Բուրավետիչ նյութեր "Արեոն" Ֆրեսկո

Areon Vanilla Black FRTN31

1500 ֏
Բուրավետիչ նյութեր "Արեոն" Քար Ռեֆիլլ

Areon Surf& Sun ARP06

1500 ֏
Բուրավետիչ նյութեր "Արեոն" Քար Ռեֆիլլ

Areon Anti Tobacco ARP04

1500 ֏
Բուրավետիչ նյութեր "Արեոն" Քար Ռեֆիլլ

Areon Oxygen ARP05

"System to system"-ի և "Yell.am"-ի համատեղ նախագիծ